Úthlutunarreglur Starfsmenntunarsjóðs SFR

Gilda frá 1. janúar 2016

1. Um sjóðinn og rétt félagsmanna

1.1. Um sjóðinn
Starfsemi sjóðsins byggir á reglum, sem settar eru samkvæmt 20. gr. laga SFR, sem samþykktar voru á aðalfundi SFR 2014.

1.2. Réttur til að sækja um styrki
1.2.1. Félagsmenn þurfa að hafa verið a.m.k. 6 mánuði samfellt í félaginu til þess að öðlast rétt til styrks úr sjóðnum. Skal þá miðað við að námið/fræðslan hefjist að loknum þeim tímamörkum.

1.2.2. Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðastliðna 12 mánuði. Til að fá fullan styrk skulu félagsgjöldin vera a.m.k. 20.000 kr. samtals. Hálfur styrkur er veittur þeim sem hafa greitt á bilinu 10.000-20.000 kr. samtals í félagsgjöld síðastliðna 12 mánuði.

1.2.3. Félagsmaður þarf að vera í starfi bæði þegar hann sækir um styrk og notar hann.

1.2.4. Félagsmenn sem ekki hafa íslensku að móðurmáli geta sótt um styrk vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt félagsgjald í einn mánuð.

1.2.5. Atvinnuleitendur. Félagsmaður í atvinnuleit getur nýtt sér áunninn rétt í sjóðnum eins og aðrir félagsmenn ef hann velur að greiða stéttarfélagsgjöld meðan á atvinnuleit stendur.

1.2.6. Veikindi. Félagsmenn halda réttindum sínum í sjóðnum á meðan þeir nýta veikindarétt sinn og það tímabil sem þeir fá greidda sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði SFR.

1.2.7. Fæðingarorlof. Félagsmenn njóta óskertra réttinda í fæðingarorlofi samkvæmt lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof, ef greitt er stéttarfélagsgjald af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði til SFR.

1.2.8. Lok aðildar. Réttindi falla niður 2 mánuðum eftir að síðasta greiðsla í sjóðinn berst.

2. Styrkhæf verkefni og upphæðir

2.1. Styrkir

Félagsmenn geta fengið styrk vegna skólagjalda, námskeiðakostnaðar og ráðstefnugjalda en einnig vegna gisti- og ferðakostnaðar sem tengist náminu beint.

Nám til að auka almenna starfshæfni á sviði tölvutækni og tungumála er styrkhæft óháð starfi.

Einnig er veittur styrkur vegna skipulagðra náms- og kynnisferða eða annars sem tengja má starfi umsækjanda og er metið sem þekkingaröflun til aukinnar starfshæfni.

2.2. Hvað er ekki styrkt
Félagsmenn fá hvorki styrk vegna uppihalds (fæðiskostnaðar), ferða innan borga og sveitarfélaga, launataps né vegna kostnaðar við öflun námsgagna.

2.3. Styrkupphæð
Félagsmaður með 6 mánaða til 5 ára félagsaðild getur að hámarki fengið 100.000 kr. samtals í styrk á 24 mánaða tímabili.
Félagsmaður með meira en 5 ára félagsaðild getur að hámarki fengið 140.000 kr. samtals í styrk á 24 mánaða tímabili.

Eftirfarandi hámarksupphæðir gilda um neðangreindar styrkveitingar:
2.3.1. Ráðstefnur/námsferðir/kynnisferðir erlendis, hámark 100.000 kr. á 24 mánaða tímabili. Skipulögð fræðsludagskrá þarf að liggja fyrir og vera að lágmarki 8 klukkustundir. Styrkir til ferða- og gistikostnaðar vegna þessa eru innan hámarksupphæðarinnar og eru ekki greiddir aukalega.

2.3.2. Ráðstefnur/námsferðir/kynnisferðir innanlands, hámark 35.000 kr. á 24 mánaða tímabili. Skipulögð fræðsludagskrá þarf að liggja fyrir og vera að lágmarki 6 klukkustundir. Styrkir til ferða- og gistikostnaðar vegna þessa eru innan hámarksupphæðarinnar og eru ekki greiddir aukalega.

2.3.3. Námskeið til starfsréttinda án beinnar tengingar við starf, hámark 100.000 kr. á 24 mánaða tímabili.

2.3.4. Sjálfstyrkingarnámskeið, hámark 40.000 kr. á 24 mánaða tímabili.

2.3.5. Lífsleikninámskeið án beinnar tengingar við starf, 50% af gjaldi og hámark 20.000 kr. á 12 mánaða tímabili.

2.3.6. Ferðastyrkur vegna annars náms en getið er í tölulið 2.3.1 til 2.3.6, hámark 30.000 kr. á 24 mánaða tímabili.
Félagsmenn sem sækja nám utan heimabyggðar geta sótt um styrk vegna ferða- og gistikostnaðar. Markmiðið er að auðvelda þátttöku í námi óháð búsetu á sem sanngjarnastan og hagkvæmastan hátt og því miðað við að ávallt sé valinn ódýrasti mögulegi ferðamátinn. Skilyrði fyrir veitingu ferðastyrks er að félagsmaður greiði námskeiðsgjöld og því stendur ferðastyrkur aldrei einn og sér.
- Gisting er styrkt að hámarki um 10.000 kr. hver nótt gegn framvísun kvittunar.
- Flug er styrkt um 50% af verði framlagðs flugmiða.
- Akstur er styrktur þannig að greitt er ¼ af akstursgjaldi eins og það er reiknað af ferðakostnaðarnefnd ríkisins hverju sinni. Til að geta sótt um aksturstyrk verða að vera 15 km að lágmarki á milli ystu marka bæjarfélaga. Kílómetragjald reiknast frá ystu bæjarmörkum samanber vef Vegagerðarinnar.
- Greiddur er styrkur vegna ferða um Hvalfjarðagöng og er miðað við verð samkvæmt 10 miða korti (635 kr. pr. ferð árið 2015).
- Ef námsleið er kennd í fjarnámi eða dreifnámi skal velja þann kost umfram staðbundið nám.
- Sækja verður um ferða- og dvalarstyrk á sama námsári og nám er stundað.

3. Hvernig er greitt úr sjóðnum

3.1. Umsóknir og fylgiskjöl
Til að umsókn fari í vinnslu þarf bæði að fylla út rafræna umsókn og skila inn fylgigögnum. Rafræn umsókn er fyllt út á Mínar síður eða í gegnum Sjóðir og styrkir á www.sfr.is.
Reikninga og/eða greiðslukvittanir og önnur fylgigögn skal senda rafrænt sem viðhengi inni á Mínar síður eða á starfsmenntun@sfr.is. Einnig er hægt að skila þeim á skrifstofu SFR, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.

Greiðslur úr sjóðnum fara að jafnaði fram gegn framvísun sundurliðaðs reiknings með nafni og kennitölu umsækjanda og skilgreindum námstíma. Reikningur þarf að vera númeraður og greinilega merktur viðkomandi námsstofnun/fyrirtæki og vera sannanlega greiddur. Almennt er ekki gerð krafa um frumrit, en stjórn sjóðsins áskilur sér þó rétt til þess ef þörf er talin á.
Ekki er unnt að skila inn reikningi sem er eldri en 12 mánaða.

3.2. Staðfesting á náms- og kynnisferð
Sé sótt um styrk vegna skipulagðrar náms- og kynnisferðar þarf til viðbótar reiknings að framvísa staðfestingu fyrir þátttöku. Staðfestingin skal vera í formi áritaðs bréfs frá yfirmanni eða umsjónarmanni ferðarinnar. Í bréfinu skal ferðinni lýst og tilgangur hennar útskýrður. Einnig skal fylgja þátttakendalisti ásamt ítarlegri dagskrá á faglegum hluta ferðarinnar sem tiltekur þá staði sem heimsóttir eru, hvert efni kynningar er á hverjum stað og tímasetningar. Umsækjanda ber að tilkynna forföll til sjóðsins.

3.3. Útborgun styrks
Styrkir úr sjóðnum eru greiddir út a.m.k. einu sinni í mánuði í síðasta lagi fjórða föstudag hvers mánaðar. Forsenda greiðslu er að fulltrúi eða stjórn sjóðsins hafi samþykkt umsókn og að nauðsynleg fylgigögn hafi borist til sjóðsins.

Stjórn sjóðsins fundar öllu jafna í annarri viku hvers mánaðar (nema í júlí). Til að vera viss um að umsókn nái fyrir fund sjóðsstjórnar skal skila inn umsókn fyrir fyrsta dag þess mánaðar sem fjallað skal um umsókn.
Félagsmaður fær tilkynningu í tölvupósti þegar styrkur er greiddur út.

3.4. Frágangur umsókna og afgreiðsla
Félagsmenn skulu vanda frágang umsókna og tilgreina hvernig þeir ætla að verja styrknum. Vel útfylltar umsóknir flýta fyrir afgreiðslu styrkja. Þegar umsókn hefur verið metin er niðurstaða tilkynnt með tölvupósti þar sem fram kemur hvaða gögnum þarf að framvísa til að fá styrkinn greiddan. Ef öll gögn hafa borist bíður umsókn næsta greiðsludags.

3.5. Upplýsingar til skattayfirvalda
Veittir styrkir vegna fræðslu er forskráðir á skattaskýrslu. Félagsmaður skal varðveita frumrit reiknings vegna þess kostnaðar sem styrkur hefur fengist fyrir til að afhenda skattayfirvöldum sé þess óskað. Heimilt er að skrá kostnað á móti þegar framtali er skilað samkvæmt reglum ríkisskattstjóra.

4. Tíðni styrkveitinga, fyrning og fleira

4.1. Tíðni styrkveitinga
Félagsmaður með full réttindi (sjá lið 1.2) getur fengið hámarksstyrk á 24 mánaða tímabili (100.000 kr. hafi hann 1-5 ára félagsaðild og 140.000 kr. hafi hann meira en 5 ár í félagsaðild). Þannig getur félagsmaður sótt um fleiri en einn styrk á tímabilinu, þar til hámarksupphæð er náð.

4.2. Sótt um aftur í tímann
Umsókn um styrk verður að berast skrifstofu sjóðsins innan árs frá lokum náms/verkefnis. Ekki er þó unnt að skila inn reikningi sem er eldri en 12 mánaða.

4.3. Fyrning styrkveitingar
Ef umsækjandi hefur ekki skilað nauðsynlegum gögnum (reikningum og staðfestingu) innan 9 mánaða frá því að umsókn var samþykkt fyrnist réttur til greiðslu.

4.4. Tvígreiðsla eða ofgreiðsla
Ef mistök verða í afgreiðslu styrkumsóknar eða greiðslu styrks munu starfsmenn sjóðsins leitast við að leiðrétta mistök eins fljótt og hægt er. Félagsmaður skal tilkynna sjóðnum ef um ofgreiðslu er að ræða og endurgreiða ofgreidda upphæð þegar í stað.

4.5. Réttur til að hætta við umsókn
Ef umsækjandi nýtir ekki vilyrði fyrir styrk eða dregur umsókn sína til baka áður en styrkur er greiddur þá hefur umsóknin engin áhrif á réttindi umsækjanda hjá sjóðnum.

5. Málskotsréttur
Félagsmaður á ávallt rétt á að vísa erindi sínu á ný til stjórnar sjóðsins ef hann er ósáttur við afgreiðslu á umsókn sinni. Stjórnin skal þá fjalla um umsóknina aftur á næsta fundi.

6. Gildistökuákvæði
Reglur þessar eru samþykktar af stjórn sjóðsins 9. desember 2015 og taka gildi 1. janúar 2016. Við gildistökuna falla úr gildi eldri starfsreglur og aðrar ákvarðanir sem ekki eru í samræmi við reglur þessar. Reglurnar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.


Stjórnin áskilur sér rétt til breytinga á reglum þessum án fyrirvara.

Vel útfylltar umsóknir flýta fyrir afgreiðslu styrkbeiðna.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun.
Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)